VEDTEKTERVedtatt av årsmøtet 17.02.2016 – Revidert og vedtatt av årsmøtet 31.03.2017
 
§ 1. Foreningens navn er: Prinsesse Kristina av Tunsberg, Forum for St. Olavs kapell i Covarrubias, Spania. Foreningens forretningssted er i Tønsberg kommune.

§ 2. Foreningens formål i årene 2006-2012 har vært å medvirke til utsmykking av St. Olavs kapell i Covarrubias samt bidra til kulturaktiviteter i tilknytning til kapellet. Foreningen etableres også for å samarbeide med Fundación Princesa Kristina de Noruega i nær kontakt med Stiftelsens arbeid i Spania. Foreningen samarbeider også med Covarrubias og vennskapsbyen Tønsberg, samt andre organisasjoner som har tilsvarende formål i Norge. 
St. Olavs kapellet er oppført og åpnet. 
Kristinaskipet er bygget som et Middelalderskip i 2014 til ære for Prinsesse Kristina. Skipet er ment å bli brukt til aktiv historieformidling. Gjennom eget skipslag og i samarbeid med Stiftelsen Nytt Osebergskip (SNOS) og Oseberg Båtlag ønsker foreningen å bidra til at viking- og middelalderkulturen fremmes i nærmiljøet og at mange - og spesielt barn og unge - skal bli kjent med og inspirert til å delta i og lære om godt sjømannsskap.
 
§ 3. Foreningen er åpen for medlemskap for enhver person og familie. Bedrifter, stiftelser og lignende rettssubjekter kan også tegne medlemskap.

§ 4. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet etter forslag fra styret. Forfall er 1. april hvert år. Alle betalende medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

§ 5. Foreningens øverste organ er årsmøtet som skal avholdes nærmest den 6. februar hvert år. 6. februar 1258 var forlovelsesdagen for prinsesse Kristina og prins Felipe. Ett fulltallig styre, eller minst 1/3 av medlemmene, kan kreve ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel. Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles. Minimumskrav til saker i ordinært årsmøte er valg av styremedlemmer, særskilt valg av styreleder, fremleggelse av årsberetning og revidert regnskap. 
Årsmøtet bestemmer om det skal velges revisor, og i så fall velges revisor.
Etter forslag fra styret kan foreningens vedtekter endres, og deretter behandles av årsmøtet. På årsmøte skal det velges en valgkomité som består av 3 medlemmer. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer/vara og eventuelt revisor legges frem på årsmøtet. Alle kandidater skal være forespurt.
Årsmøtet treffer sine beslutninger med vanlig flertall blant de som møter, men vedtektsendringer krever 2/3 flertall. De som møter kan ikke representere mer enn ett medlem i tillegg, i henhold til skriftlig fullmakt.

§ 6. Styret skal bestå av 5 medlemmer pluss to varamedlemmer, etter årsmøtets bestemmelse. Styrets medlemmer velges for ett eller to år om gangen for å sikre kontinuitet. Adhoc-grupper kan oppnevnes etter behov. Styret er sammensatt av følgende verv: Styreleder, sekretær, kasserer, 2 styremedlemmer. 

§ 6b. Arbeidende undergrupper
Styret kan danne undergrupper som bidrar til å fremme målrettede aktiviteter i foreningen. I dag er det 6 grupper: Hobbygruppe, Skipslaget, Serveringsgruppe, Markeds-og Mediagruppe, Formidlings-turgruppe og Finansgruppe. Leder av undergruppene velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Undergruppene er selvgående grupper og skal til en hver tid følge vedtektene. Gruppene skriver egne referater med rapporteringsplikt til Styret. Styret kan legge inn leveranser/oppdrag til undergruppene.

§ 7. Styret forestår forvaltningen av foreningens anliggender og skal lede foreningen i overensstemmelse med formålet. Styrets leder og kasserer har prokura.
Styret holdes løpende orientert om foreningens finansielle situasjon. Styret bør i sitt arbeid søke samarbeid med næringsliv og offentlige myndigheter. Det skal sørge for en forsvarlig og sunn økonomisk drift og føre regnskap i samsvar med god regnskapsskikk.

§ 8. Styret oppfordres til å ha faste styremøter hver 2. måned. Ved behov kan man innkalle til ekstra møter i mellomperioden. Møteagendaen skal sendes ut til styremedlemmene minst 2 uker i forveien. For å sikre gode referater og kunne korrigere eventuelle misforståelser skal første sak i sakslisten være gjennomgang og godkjenning av forrige møtereferat.

§ 9. For at styret skal være beslutnigsdyktig må minst 3 av de 5 medlemmene av styret være til stede. Ved stemmelikhet har styrelederen dobbelt stemme.

§ 10. Alle som påtar seg å inneha styreverv i Kristinaforreningen vet at de er forpliktet til å følge foreningens vedtekter og jobbe for foreningens beste. Hvis noen fratrer i den perioden man er valgt for, trer vara inn. 
Dersom et varamedlem ikke kan påta seg styrevervets funksjoner som leder, sekretær, kasserer eller styremedlem, vil valgkomiteen få i oppgave av styret å finne ny kandidat. Den nye kandidaten kan bare velges på et ekstraordinært årsmøte.

§ 11. En eventuell oppløsning av foreningen må vedtas på to påfølgende, lovlig innkalte årsmøter med minst 6 måneders mellomrom og med 2/3 flertall. Etter at all gjeld er dekket og lån tilbakebetalt, tilfaller foreningens verdier en velegnet organisasjon som kan videreføre foreningens formål.