Referat årsmøte 2014

Onsdag 13. februar kl 1800 Herstad Senter.

 

 1. Innledning

  • Styreleder ønsket velkommen, og vi sang Prinsesse Kristina sangen

 2. Årsmøtesaker

  • Årsberetning for 2013 ble opplest av styreleder. Godkjent av årsmøtet.

  • Årsregnskap for 2013 ble opplest av regnskapsfører. Godkjent av årsmøtet.

  • Revisjonsberetning for 2013 ble opplest av revisor. Godkjent av årsmøtet.

  • Kontingent 2014: Kr 200,- Godkjent av årsmøtet.

  • Valg v/ valgkomiteen

   • Styreleder: Anna Evelyn Lindhjem:                   Gjenvalgt for 2 år

   • Sekretær: Steinar Høiback:                       Gjenvalgt for 1 år

   • Regnskapsfører: Renate Blindheim:                   Gjenvalgt for 2 år

   • Revisor: Bjarne Stabæk:                                    Gjenvalgt for 1 år

   • Styremedlem: Leif Arne Kjeldsberg          Valgt for 2 år

   • Varamedlemmer:

    • Solveig Andersen:                           Valgt for 2 år

    • Eva Stabæk:                                   Valgt for 2 år

    • Britt Melsom:                                  Valgt for 2 år

   • Serveringskomite:

    • Yasawathie Sogn:                                     Valgt for 1 år

    • Britt Melsom:                                 Valgt for 1 år

   • Valgkomite:

    • Eva Espeland:                                 Valgt for 1 år

    • Anne Lise Jonstang:                        Valgt for 1 år

    • Lise Marie Flått:                              Valgt for 1 år

   • Skipskomite:

    • Leder: Bernt H. Christensen:           Valgt for 2 år

    • Sekretær: Leif Arne Kjeldsberg:      Valgt for 2 år

    • Anna Evelyn Lindhjem:                            Valgt for 2 år

    • Arbeidsleder: Geir Røvik                Valgt for 1 år      

  • Endringer i vedtektene ble vedtatt:

    

VEDTEKTER

 

§ 1. Foreningens navn er: Prinsesse Kristina av Tunsberg, Forum for St. Olavs kapell i Covarrubias. Foreningens forretningssted er i Tønsberg kommune.

 

§ 2. Foreningens formål i årene 2006-2012 har vært å medvirke til utsmykking av St. Olavs kapell i Covarrubias, Spania, samt bidra til kulturaktiviteter i tilknytning til kapellet når det er oppført. Foreningen etableres også for å samarbeide med Fundación Princesa Kristina de Noruega i nær kontakt med det arbeid denne stiftelsen legger opp til i Spania og for øvrig samarbeid med Covarrubias  og vennskapsbyen Tønsberg og andre organisasjoner eller lignende som har tilsvarende formål i Norge.

St. Olavs kapellet er oppført og åpnet. Som nytt formål bIe det i 2012 vedtatt å bygge et Prinsesse Kristina skip.

 

§ 3. Foreningen er åpen for medlemskap for enhver voksen person. Bedrifter, stiftelser og lignende rettssubjekter kan også tegne medlemskap.

 

§ 4. Medlemskontingenten fastsettes hvert år av årsmøtet etter forslag fra styret.

Forfall er 28. februar hvert år.

 

§ 5. Foreningens øverste organ er årsmøtet som skal avholdes tirsdagen nærmest den 6. februar hvert år. Den 6. februar 1258 var forlovelsesdag for prinsesse Kristina og prins Felipe. Styret, eller minst 1/3 av medlemmene, kan kreve ekstraordinært årsmøte.

Årsmøtet innkalles med minst 3 ukers varsel.Innkallingen skal angi hvilke saker som skal behandles. Minimumskrav til saker i ordinært årsmøte er valg av styremedlemmer, særskilt valg av styreleder, fremleggelse av årsberetning og revidert regnskap.

Årsmøtet bestemmer om det skal velges revisor, og i så fall velges revisor.

Etter forslag fra styret kan foreningens vedtekter endres.

På første årsmøte skal det velges en valgkomitésom består av 3 medlemmer. Valgkomiteens forslag til styremedlemmer/vara og eventuelt revisor legges frem på årsmøtet. Alle kandidater skal være forespurt.

Årsmøtet treffer sine beslutninger med vanlig flertall blant de som møter, men vedtektsendringer krever 2/3 flertall. De som møter kan ikke representere mer enn ett medlem i tillegg, i henhold til fullmakt.

 

§ 6. Styret skal bestå av 4 medlemmer pluss to varamedlemmer, etter årsmøtets bestemmelse. Styrets medlemmer velges for ett eller to år om gangen for å sikre kontinuitet. Komiteer kan oppnevnes etter behov.

 

§ 7. Styret forestår forvaltningen av foreningens anliggender og skal lede foreningen i overensstemmelse med formålet. Styrets leder og regnskapsfører har prokura.

Styret holdes løpende orientert om klubbens finansielle situasjon.

Styret bør i sitt arbeid søke samarbeid med næringsliv og offentlige myndigheter. Det skal sørge for en forsvarlig og sunn økonomisk drift og føre regnskap i samsvar med god regnskapsskikk.      

 • Leif Arne Kjeldsberg og Geir Røvik informerte om bygging av Kristinaskipet.

   

  • Det planlegges tur til Akershus festning. Mer informasjon kommer senere.

    

  • Det skal utarbeides en folder om Prinsesse Kristina skipet.


    Servering og salg:

  • Servering av gryterett, ris og råkostsalat. Kaffe og kaker.

  • Salg av lodd

  • Salg av skipsaksjer.

    

    

     

   Steinar Høiback

   Sekretær


publisert av    


ditt navn*

din epost adresse*

kommentarer*
You may use these HTML tags:<p> <u> <i> <b> <strong> <del> <code> <hr> <em> <ul> <li> <ol> <span> <div>

verifiseringskode*
 
kommentar notat


ARKIVKATEGORIER